Privacyverklaring

Terug naar de menupagina

 

Privacyverklaring:

Dit is de privacyverklaring van “De Vlijtblazers uit Wapenveld”
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van “De Vlijtblazers” in Wapenveld, door middel van het ledensysteem van “de Vlijtblazers” in Wapenveld en de verwerkingen via onze website www.devlijtblazers.nl , alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

De vereniging De Vlijtblazers in Wapenveld volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie
Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van “De Vlijtblazers” zelf.


De vereniging “De Vlijtblazers” in Wapenveld respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van onze website.
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van “De Vlijtblazers uit Wapenveld” U dient zich ervan bewust te zijn dat de Vlijtblazers niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan, als u via onze website websites van derden opent, telkens de privacyverklaring en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

De foto`s en films die gemaakt worden tijdens onze optredens zijn uitsluitend bedoeld om te gebruiken op onze media. Zij zullen niet voor anderen doelen gebruikt worden en niet ter beschikking komen aan anderen zonder uw toestemming.


Verwerken van persoonsgegevens


Wanneer u zich aanmeldt als lid van de Vlijtblazers in Wapenveld, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het leden systeem van de Vlijtblazers in Wapenveld en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.
Uw persoonsgegevens kunnen ook door De Vlijtblazers in Wapenveld worden gebruikt om u te informeren over onze diensten. Uw adres gegevens en eventueel e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de Vlijtblazers uit Wapenveld. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en “De Vlijtblazers” uit Wapenveld

U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

Bewaartermijn


De “De Vlijtblazers” in Wapenveld bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen


Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van “De Vlijtblazers” in Wapenveld
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast in Mei 2018